Agenturní zaměstnanci

V celé řadě firem dnes, kromě běžných zaměstnanců, pracují také zaměstnanci agentury práce - agenturní zaměstnanci. Jak je to s povinnostmi v oblasti BOZP, kdo za co zodpovídá?

 


Často se můžeme setkat s milným názorem, že pokud ve firmě pracují zaměstnanci agentury, nemusíme nic řešit, zodpovědnost plně nese agentura jako zaměstnavatel. Ale již Zákoník práce pamatuje na takzvané cizí zaměstnance, a dokonce přímo zmiňuje zaměstnance agenturní. Firma – uživatel, se tedy musí „postarat“ také o zaměstnance agenturní. Je naprosto jasné, z pohledu BOZP, že na agenturní zaměstnance nemohou být kladeny rozdílné požadavky. Provádějí stejnou práci, jsou vystaveny stejným rizikům. K uživateli sice přicházejí po absolvování školení BOZP, ale to nestačí. Agentura zaměstnance sama nemůže, ani neumí, připravit na konkrétní pracoviště, seznámit je s riziky, obsluhou zařízení, pravidly bezpečnosti platná u firmy – uživatele. Nezbývá, než aby je firma – uživatel řádně proškolila o BOZP na pracovišti v plném rozsahu. Stejně jako školení kmenových zaměstnanců. Sama firma - uživatel je také zodpovědná, že toto školení provedla.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou součástí preventivních opatření u firmy - uživatele. Proto je tedy její povinností tyto OOPP agenturním zaměstnancům poskytnout. Samozřejmě včetně mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

O něco složitější je řešení vstupní lékařské prohlídky. Tu zajišťuje zaměstnavatel, tedy agentura, protože musí být provedena před uzavřením pracovní smlouvy. Lékař provádějící vstupní prohlídku pak musí znát kategorii práce, kterou bude zaměstnanec provádět. Proto je nezbytné, aby již v této fázi uživatel sdělil příslušnou kategorii práce agentuře. U kategorie první je to jednoduché, stačí prohlídka praktického lékaře. U kategorií vyšších však musí prohlídku provádět lékař zaměstnavatele – uživatele. Je vhodné, aby se agentura dohodla s uživatelem a ten agenturního zaměstnance vyslal ke svému smluvnímu lékaři. Náklady této prohlídky ale nese agentura jako zaměstnavatel. U preventivních prohlídek je situace obdobná, je však nutné si uvědomit, že zaměstnavatelem, který zná délku pracovního poměru zaměstnance je agentura, a ta také určuje termíny preventivních prohlídek.

V případě pracovního úrazu agenturního zaměstnance je povinností firmy - uživatele vyšetřit příčiny a okolnosti pracovního úrazu, zapsat do knihy úrazů a informovat agenturu. Další úkony spojené s pracovním úrazem, provádí agentura - sepíše záznam o úrazu pošle určeným institucím včetně pojišťovny, se kterou následně jedná o odškodnění pracovního úrazu.

Jak je zřejmé, i přesto že existují některé malé nejasnosti, základní povinnosti jsou jasné. Proto by žádný z uživatelů agenturních zaměstnanců neměl podceňovat svou zodpovědnost. Zdraví agenturních zaměstnanců je stejně cenné jako těch kmenových.