Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, které zajišťuje včasnou signalizaci požáru. Současně může zajistit aby byla uvedena do provozu další požárně bezpečnostní zařízení, která nám pomáhají požár zdolat nebo bránit jeho šíření. Jak taková EPS funguje?

 


EPS je složitým zařízením, které se skládá z celé řady komponentů, zejména z hlásičů, kabelů, kabelových tras, ústředen a dalších zařízení. Hlavní ústředna EPS je centrálou, do které jsou svedeny všechny výstupy ze všech součástí EPS, včetně vedlejších ústředen. Umí vyhodnotit příchozí signály a zahájit další potřebné činnosti tak, jak byla naprogramována. Ve spolupráci se zařízením dálkového přenosu dat (ZDP) umí podat informaci o požárním poplachu na pult centralizované ochrany. Pomáhá tedy zajistit rychlý výjezd jednotek PO. Aby bylo zabráněno zbytečným výjezdům, mají ústředny nastaveny intervaly (T1 a T2) k ověření signálu pověřenými osobami. Obsluha má tak možnost zrušit vyhlášení požární poplachu, pokud se jedná o falešný poplach. Ten může vzniknout například náhlým výskytem velkého množství prachu, prudkým zvýšením teploty nebo poruchou systému. Intervaly se nastavují dle místních podmínek.

Vznik požáru pomohou zachytit hlásiče rozmístěné v objektu. Hlásičů je mnoho druhů a jejich typ se volí na základě prostředí, kde budou umístěny. Nejvíce známé jsou hlásiče tlačítkové, které se umisťují na stěny a
slouží k manuální aktivaci systému EPS osobami, které požár zpozorují.

Jak již bylo uvedeno, na systém EPS mohou být napojena další zařízení. Může tak obsluhovat uzavření protipožárních dveří, požárních klapek, spustit hasicí zařízení, větrání na únikových cestách, aktivovat hlášení evakuačního rozhlasu nebo vypnout určitá zařízení a podobně. Ústředna EPS je také schopna provádět monitoring těchto zařízení a v případě zjištění poruchy nahlásit závadu obsluze. Součástí EPS je rovněž obslužné pole požární ochrany (OPPO) umožňující základní obsluhu systému jednotkám PO, proto se umisťuje hlavně u vstupů do objektu. V blízkosti pak je umístěn klíčový trezor požární ochrany (KTPO), ve kterém je uložen univerzální klíč umožňující rychlý vstup do objektu bez dalších škod.Jednou v roce musí systém EPS projít kontrolou provozuschopnosti. Pokud jsou na EPS napojena další zařízení, jak je uvedeno výše, musí být kontrola provedena také na nich a to současně. Provádí se tzv. koordinovaná zkouška provozuschopnosti.

Ta zajišťuje, že celý systém je funkční jako celek a při případném požáru bude reagovat, jak má. Proškolená obsluha EPS provádí tzv. funkční zkoušky, obvykle pomocí testovacího tlačítka na ústředně.

V jakém objektu má být EPS umístěna určují příslušné normy požární bezpečnosti staveb. Požadavek instalace EPS je vždy zapracován v požárně bezpečnostním řešení. Pokud se rozhodnete instalovat EPS i bez povinnosti ji mít, je vždy nutné nechat vypracovat odborný projekt a vše zapracovat do požárně bezpečnostního řešení.