Hasicí přístroj

Je umisťován, podle projektové dokumentace, nejen v interiérech budov, výrobních halách, ale také venku, například v areálech firem.


Hasicí přístroje nalezneme také v dopravních prostředcích, a to i v osobních automobilech. Aby byl stále připraven k zásahu, je nutné na něm 1x ročně provést revizi - kontrola provozuschopnosti revizním technikem je povinná pro všechny majitele hasicích přístrojů.

Jak funguje hasicí přístroj?

Moderní hasicí přístroje jsou konstruovány tak, aby byly rychle schopné zlikvidovat začínající požár. Skládají se z tlakové nádoby s hasivem, stoupací trubice, ventilu a hadice. Aby se hasivo dostalo ven z přístroje, je jeho nádoba naplněna výtlačným plynem, který způsobí, že po otevření ventilu je hasivo vytlačeno ven. U některých přístrojů je hasivem sám plyn (viz dále). Je třeba si uvědomit, že běžné hasící přístroje, které známe, hasí zhruba 30-40 vteřin. I proto je důležité praktické cvičení, které by mělo být součástí každého školení o požární ochraně. Včasné a správné použití hasicího přístroje zabrání vzniku škod na zdraví i majetku! Pokud jste na vašem školení neměli možnost vyzkoušet hašení, podívejte se alespoň na naše instruktážní video, nebo se přihlaste na některý z našich kurzů požární ochrany nebo bezpečnosti práce.

Jaký hasicí přístroj nejvhodnější?

Jak již jsem uvedli, místo, počet i druhy hasicích přístrojů navrhne v příslušné dokumentaci (například požárně bezpečnostní řešení) odborná osoba s potřebnými znalostmi. Vždy závisí na tom, co má být hasicím přístrojem uhašeno - jaká hořlavá látka. V současnosti je pro svou univerzálnost a cenu nejrozšířenějším hasicím přístrojem přístroj práškový. Má však také své nevýhody, zejména při hašení v uzavřených prostorách nebo u zařízení s jemnou mechanikou. Hasivo - velmi jemný prášek, se rozptýlí do vzduchu a následně se se usadí v celém prostoru.

Jistě víte, že existuje více druhů hasicích přístrojů a odborná osoba musí vybrat ten, který je pro daný účel opravdu nejvhodnější.

Základním vodítkem jsou třídy požáru:

Třídy požáru

A – pevné látky

B – hořlavé kapaliny

C – plyny

D – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy)

E – elektrické zařízení pod elektrickým proudem (již se nepoužívá)

F – jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních

Druhy hasicích přístrojů

Práškový hasicí přístroj

Hasivo - jemný prášek, hnaný výtlačným plynem. Velmi účinné nevodivé hasivo, je tedy možné s ním hasit elektrická zařízení pod napětím do 1 kV. Práškové hasicí přístroje jsou vhodné na hašení tří požárů - dle použitého prášku třídy ABC, nebo BC, nebo D.

Hasicí přístroj s CO2 ("sněhový”)

Hasivem je oxid uhličitý CO2. Tento plyn má velmi nízkou teplotu, při ústí hubice cca-30°C! Proud plynu je velmi prudký, proto se nesmí použít na hašení sypkých materiálů. Také není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Přístroj je vhodný na elektronické přístroje a elektrická zařízení pod napětím do 1 kV.

Vodní hasicí přístroj

Hasicí látkou je voda s přísadou pro lepší proniknutí vody do hořlavých látek. Hasební účinek je ochlazení hořící látky vodou. Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek - třída A. Někteří výrobci mají schválené speciální hasicí přístroje vodní na hašení požárů pod napětím do 1 kV.

Pěnový hasicí přístroj

Hasivem je voda a pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu a ta izoluje hořící látky odvzdušného kyslíku. Používá se zejména k hašení hořlavých kapalin - třída B, kdy pěna nejlépe uhasí oheň na hladině hořicí látky. Někteří výrobci  mají schválené hasicí přístroje pěnové na hašení požárů pod napětím do 1 kV.

Hasicí přístroj s čistým hasivem

Dnes byly halonové plyny nahrazeny speciálním hasivem, nejúčinnější hasební látkou. Přístroj hasí díky fyzikálně - chemickému efektu. Lze hasit zařízení pod napětím do 1 kV, třídy požáru B a C.

Hasicí přístroj na jedlé tuky

Speciální hasicí přístroj zejména pro veřejné stravování (školní a závodní kuchyně, hotely, restaurace...). Náplní je speciální tekuté hasivo, hasí jedlé tuky a jedlé oleje - třída F.

Hasící přístroj s vodní mlhou

Jedná se v podstatě o vodní hasicí přístroj, se speciálním zařízením rozdělujícím tryskajicí vodu na malé vzájmeně se nedotýkající kuličky. Lze použít pro třídy A a Fa dohašovat třídu B.

Účinnost hasicích přístrojů

Je velmi často opomíjenou hodnotou. Stejně tak, jako si vybíráte dostatečně výkonný motor u svého auta nebo počítač, měli byste zvolit dostatečně účinný hasicí přístroj. Účinnost hasicího přístroje určuje, “kolik” vám toho hasicí přístroj uhasí. Rozhoduje tedy také o tom, jak hodně bude schopen uchránit váš majetek a zdraví. Účinnost je vyjadřována číslem a písmenem na štítku přístroje. Čím vyšší číslo je, tím je také účinnější hasicí přístroj. Při nákupu u nás vám naši odborníci rádi poradí.

Hasicí přístroj