Hasicí přístroje chrání životy i majetek

Povinnosti v požární ochraně se odvíjejí, mimo jiné, od kategorie požárního nebezpečí vámi provozovaných činností. Vybaveni hasicími přístroji, ale musíte být bez rozdílu vašeho začlenění do těchto kategorií.

 


Kritéria na vybavení hasicími přístroji bychom našli ve Vyhlášce MVČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kde jsou přiřazeny k základním požadavkům na zajištění požární ochrany. Jsou zde určeny i minimální počty a typy hasicích přístrojů, které byste měli mít ve vašich prostorách.

Konkrétní požadavky na počet hasicích přístrojů, jejich typ, hasební schopnost, naleznete v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) vašeho objektu. Součástí PBŘ jsou také výkresy s jejich umístěním. Je také třeba si uvědomit, že hasicí přístroj, ve smyslu legislativy, musí mít minimální náplň hasiva 5 kg, 6 kg nebo 9 l. Menší hasicí přístroje tak nemůžeme považovat za hasicí přístroje uváděné ve zmiňovaných předpisech.

Jaké typy hasicích přístrojů v současné době existují ? Mezi nejčastěji používané patří práškové hasicí přístroje. Ty mají obsah 6 kg prášku, což je univerzální hasivo použitelné téměř na všechny druhy požárů. Navíc je možné s nimi hasit i elektrická zařízení. Přístroje s náplní 5 kg CO2 jsou nejčastěji používané na hašení požáru elektrických zařízení, přístrojů s jemnou mechanikou a potravin. Znáte je spíše pod názvem sněhové. Jejich hasivo, plyn, neznehodnotí materiál, které není ještě zasažen požárem. Vodní hasicí přístroje s náplní 9 l vody nejsou již dnes tolik rozšířené. Díky speciální příměsi ve vodě velmi dobře hasí požáry pevných látek, například dřeva. Nelze je však použít na zařízení pod napětím, mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu ! Dalším typem jsou hasicí přístroje pěnové (9l vody s příměsí pěny) používané k hašení hořlavých kapalin. Následují hasicí přístroje plynové, které patří mezi nejnovější druhy a jejich hasivem jsou různé plyny. Používají se často jakou součást autonomních hasicích systémů zařízení nebo prostor, například serveroven nebo strojoven. Existují také speciální hasicí přístroje, například na jedlý tuk do kuchyní.

Na každém hasicím přístroji je označení třídy požáru (i piktogramem) a jeho hasební schopnosti. Hasební schopnost je často opomíjena. V zásadě, čím vyšší hasební schopnost hasicí přístroj má, tím více uhasí - má větší „výkon“. Jde o kvalitu hasiva v přístroji. Velmi často se stává, že je objekt vybaven nejlevnějšími hasicími přístroji. V případě požáru je však nutné počítat s tím, že uhasí méně = chrání méně váš majetek. Hasicí přístroje mají svou životnost a je nutné se o ně starat. Životnost hasicích přístrojů je 20 let, s výjimkou sněhových, u nich je to 40 let. Stejně jako každé zařízení v požární ochraně, musí být hasicí přístroje pravidelně 1x ročně odborně zkontrolovány. Po 5 letech musí také projít tlakovou zkouškou. Všechny tyto práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

Nezapomeňte, že hasicí přístroj musí být upevněn ve výšce do 150 cm, být vždy viditelný a volně přístupný. To vše zaručuje jeho rychlé použití, které je k úspěšnému zdolání začínajícího požáru klíčové.