Kategorizace prací, základ ochrany zdraví zaměstnanců

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je ochrana zdraví zaměstnanců. Ta samozřejmě nepřijde sama od sebe, ale je potřeba ji správně nastavit. Nastavit celý systém BOZP.


Mezi nejznámější opatření patří bezpečnostní značení a osobní ochranné pracovní prostředky. Aby ochrana zdraví zaměstnanců byla nastavena správně, je také třeba provést kategorizací prací u všech profesí, které ve firmě existují.

A co to vlastně je kategorizace prací ? V zásadě je to zhodnocení jak rizikové je konkrétní pracoviště. A také jaká pravidla se budou na zaměstnance vztahovat. Je vlastně měřítkem pravděpodobnosti zdravotního rizika při výkonu práce.

Existují čtyři kategorie prací.

1.kategorie – práce, při kterých, dle současných poznatků, není pravděpodobný vliv ohrožení zdraví zaměstnance

2.kategorie – práce, při kterých je vliv na zdraví zaměstnance jen výjimečně, zejména u vnímavých osob (například alergičtí jedinci), ale nejsou překračovány hygienické limity

3.kategorie – práce, při kterých jsou hygienické limity překračovány nebo jsou naplněna kritériem pro zařazení do této kategorie. Biologická expozice zaměstnanců není dostatečně snížena technickým opatřením a musí používat OOPP. Rozhoduje také, pokud je statisticky četnější výskyt nemoci z povolání

4.kategorie – práce, u kterých není možné zdravotní riziko vyloučit ani za používání všech dostupných opatření.

Návrh do zařazení kategorie práce provádí zaměstnavatel, nejčastěji ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP. Skutečnost o zařazení práce do 2.kategorie oznamuje KHS a pokud je návrh akceptován, nevydává se rozhodnutí. Návrh do zařazení do 3. nebo 4. kategorie je také zaslán KHS. V případě, že jej akceptuje, zašle rozhodnutí o zařazení do příslušné kategorie. Aby bylo důsledně zjištěno, zda a jak jsou překročeny hygienické limity, provádí se takzvaná měření. Ta provádí akreditovaná nebo autorizovaná osoba. Pokud není obsahem návrhu u rizikových prací pod 3. a 4.kategorii výsledek měření, je následně KHS vyžádání ještě před vydáním rozhodnutí. Pracovníci KHS také často ověřují správnost návrhu přímo na pracovišti. Práce, které nebyly zařazeno do 2.- 4., se automaticky zařazují do 1.kategorie. Nezapomeňte, že když změníte názvy profesí, například při změnách pracovních smluv, je třeba znovu prověřit také kategorizaci. Ta musí být stále v souladu s aktuálními profesemi. Jak již bylo uvedeno, kategorizace prací je součástí systému BOZP.

Současně je zařazení do příslušné kategorie podkladem pro nastavení lékařských preventivních prohlídek a stanovení lhůt pro jejich opakování. Ale o lékařských prohlídkách zase někdy příště.

Kategorizace prací, základ ochrany zdraví zaměstnanců