Nebezpečí, které nevnímáme

Dnes se žádné pracoviště neobejde bez elektrických zařízení. Pokud to nejsou zařízení, se kterými zaměstnanci pracují, je to minimálně osvětlení pracovišť a elektrické rozvody.


Elektrická zařízení dnes používáme s naprostou samozřejmostí. Usnadňují nám totiž naši práci. Dávno pryč je doba, kdy lidé měli z „elektriky“ respekt. Ale nesmíme zapomenout, jak hodně nám mohou ublížit. Úrazy elektrickým proudem bývají většinou smrtelné nebo velmi vážné. Nelze podcenit ani riziko vzniku požáru technickou závadou nebo nesprávným použitím zařízení. Jak takovým situacím předejít ?

Není to nic složitého, stačí se chovat zodpovědně a dodržovat jednoduchá základní pravidla.

  1. Mít k dispozici návod k zařízení. Po celou dobu jeho používání. Prokazatelně seznámit s návodem všechny zaměstnance, kteří se zařízením pracují. Třeba v rámci školení BOZP, kde se dozví další bezpečnostní pokyny k používání. A také vždy, když je zařízení dáno jako nové na pracoviště ! Současně dbát, aby zařízení neobsluhoval nikdo, kdo k tomu nebyl proškolen.
  2. Dbát na správné a bezpečné umístění zařízení, které odpovídá pokynům výrobce (dle návodu).
  3. Používat zařízení jen v souladu s návodem a prostředím, kde jej používáme.
  4. Kontrola před každým použitím. Zajistit nepoužívání i sebeméně poškozených zařízení, nebo jeho částí a okamžité nahlášení závad pověřené osobě.
  5. Zajistit pravidelné provádění revizí elektrických zařízení. Je velmi důležité, aby zařízení byla kontrolována odborníkem, který́ zjistí, zda je zařízení stále bezpečné.

Lhůty pro kontroly jsou velmi rozdílné. Rozhoduje v jakém prostředí se zařízení nalézá, perioda je od 1 roku až do 5 let. Dalším kritériem je zvýšené riziko ohrožení osob v prostoru (0,5 - 5let). A v neposlední řadě je to dle typu zařízení - od 3 měsíců po 2 roky. Půjčovny el.nářadí musí například kontroly a revize provádět před každým vydáním dalšímu uživateli. Nezapomeňte, že se revize a kontroly vztahují i na pohyblivé přívody a prodlužovací kabely ! Lhůty nalezneme v ČSN 33 2000-3, ČSN 332000-5-51, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 62305-3. A samozřejmě v každé revizní zprávě konkrétního zařízení, kde je uveden termín další nutné revize.

Co patří mezi nejčastější chyba a závady, které nalézáme ? V první řadě je to nedostatečné, nebo žádné, proškolení zaměstnanců.

Dále nevhodné používání způsobem, nedodržení bezpečných vzdáleností, používání poškozených zařízení, nevhodná instalace a také nedodržování lhůt revizí, zejména u ručního nářadí, kancelářského vybavení, neprovádění revizí přívodů  a prodlužovacích kabelů. Častou závadou jsou například chybějící kryty svítidel. Za tato zdánlivě neškodná pochybení mohou lidé platit svým životem. To je fakt, který́ by se měl uvědomit každý́, kde je za provoz těchto zařízení u vás zodpovědný́.