Osobní ochranné pracovní prostředky

Zkráceně se jim říká OOPP a v rámci bezpečnosti práce jsou vnímány jako samozřejmost. Jsou ???


Asi všichni zaměstnavatelé vědí, že musí mít pracovníci OOPP a každý zaměstnanec má alespoň povědomí, že OOPP by měl mít. Jak je to ale v praxi?

Často se setkáváme s tím, že zaměstnanci jsou vybaveni OOPP, ale ty nejsou vhodně zvolené -nechrání dostatečně před rizikem, které zaměstnanci hrozí. Pokud „nastavení“ OOPP není správné, je pracovník stále v ohrožení a navíc sám vnímá zbytečnost přiděleného OOPP. Přestává ho používat… To vše ve výsledku vede ke znevážení BOZP a všech dalších opatření, které zaměstnavatel v BOZP činí.

Vídáme, že zaměstnanci OOPP nepoužívají - rozhodli si, že jim nic nehrozí. A když příslušný  vedoucí používání OOPP nekontroluje a nevyžaduje, v podstatě jim to tak schvaluje. Zaměstnanci tak nejsou před nebezpečím chráněni. Vedoucí neplní své povinnosti, BOZP na pracovišti je nevyhovující.

Přidělování OOPP a jejich používání upravuje směrnice OOPP, kterou by měl mít každý zaměstnavatel. Zde musí být uvedeny pro každou profesi potřebné OOPP. Vždy je třeba vycházet z odborného vyhodnocení rizik pro každou práci, kterou zaměstnanec provádí. Na základě analýzy rizik jsou předepsány OOPP. Zda vůbec a jaké. Je třeba určit přesně typ a stupeň ochrany, kterou má OOPP poskytnout. Je třeba mít na paměti, že se přidělují dle prováděné práce, a podle práce se používají. Není tedy nutné mít například rukavice chránící před chladem, pokud usedáte k počítači.

Je také nutné si uvědomit, že OOPP musí zaměstnance chránit, nesmí mu způsobovat zdravotní problém (např. kožní onemocnění) a nesmí mu při práci vadit. Pokud tomu tak není, musí zaměstnavatel poskytnout adekvátní náhradu - najít takový typ, který bude plně vyhovovat. Ani v případě zdravotních problémů není možné zaměstnanci poskytnout úlevu v používání OOPP - vždy je třeba nalézt řešení. Jestliže je OOPP předepsána, nesmí bez ní zaměstnanec práci vykonávat. Při zdravotních problémech doporučujeme vždy řešit problém společně s vaším pracovním lékařem.

OOPP významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, je tedy nutné vnímat je jako nedílnou součást celého systému BOZP ve vaší firmě. Zaměstnavatel je poskytuje bezplatně a je povinnen poskytnout nový OOPP v případě poškození stávajícího. Vydávání OOPP tak nemůže být podmiňováno jinými personálními podmínkami.

A na závěr připomenutí:

OOPP přidělte novému zaměstnanci PŘED nástupem na pracoviště a seznamte ho s jejich používáním.

Osobní ochranné pracovní prostředky