Podlahy a komunikace

Zamyslete se, jak často se u vás řeší kvalita podlah a kvalita komunikací… moc často ne, že? A přitom je to nejčastěji používaná část všech pracovišť. Část, kterou používáme každý den. Pokud se o jejich kvalitu nestaráme, podstatně zvyšujeme riziko úrazu. Dokonce i u těch profesí, které mají pracovních rizik minimálně.


První zásadou je správná volba typu podlahy. Musí odpovídat prováděným činnostem, nebýt kluzká, ale nesmí ani zadrhávat (i toto může způsobit úraz!). Jestliže máme prostředí s možností výbuchu, nesmí být povrch jiskřivý. Tyto základní podmínky musí znát projektant, nezapomínejte na něj při každých stavebních změnách. Samozřejmostí je, že povrch podlah i komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon.

Pokud máte mokré provozy, nesmí se na podlaze hromadit voda. Aby byly podlahy čisté, musí být vždy s takovým povrchem, který lze dobře udržovat a čistit. Zdá se vám to příliš podmínek? Riziko pádu na rovině ovlivňuje dynamika chůze (rychlost, hmotnost…), typ podrážek. A samozřejmě zmiňovaná vlhkost a s tím související sklon a čistota. Pokud jsou v podlahách otvory a prohlubně, musí být vždy bezpečně zakryté nebo ohrazené. Zakrytí otvoru musí mít správnou nosnost - počítejte vždy s maximální možnou, například zde může projíždět plně naložený paletový vozík. Zakrytí také nesmí být pohyblivé a převyšovat povrch podlahy (hrozí zakopnutí). V případě používání roštů musí i tyto být s potřebnou nosností a připevněné.

Máte-li venkovní komunikace, musí být jejich schůdnost a sjízdnost zajištěna v každém ročním období. Musíte mít k dispozici potřebné prostředky pro jejich úklid a údržbu, stejně jako u podlah. Také povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem zaručujícím odvod povrchových vod a nesmí být kluzký. Je však také povinností chodců, aby počítali s možností uklouznutí, zejména v zimním období, a volit správnou obuv a vybrat vhodnou cestu. U jednosměrných komunikací, v místech předpokládaného stání vozidel musí být provedeno potřebné rozšíření, a to v dostatečné délce. Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti musí být zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Jestliže ústí do průjezdu objektu východy musí mít chodník pro pěší zábradlí.

Ke komunikacím neodmyslitelně patří také schodiště, rampy a zábradlí. Tato problematika si však zaslouží svůj vlastní prostor, a proto se jí budeme věnovat v některém z dalších článků.

Na závěr ještě jedno připomenutí: V případě údržby nebo úklidu vždy viditelně označte místo práce na podlaze nebo komunikaci. Pomůžete tak předejít zbytečným úrazům.