Práce ve výšce

Když se řekne práce ve výšce, většina firem si řekne, že se jich netýká. Ale to je špatně. Již od výšky 1,5 m má zaměstnavatel celou řadu povinností.


Pozor, pokud však u vás máte pracoviště nebo komunikace odkud hrozí pád do vody, život ohrožujících látek (otrava, zadušení, poleptání) musí být bezpečnost zajištěna bez ohledu na výšku !

Nezapomínejme na práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z malé výšky. Pokud k takové činnosti dochází, musí být pracovník chráněn proti pádu. U těchto malých výšek, například u ramp, schodištích, vyvýšených místech na pracovišti je ochrana pracovníků zajištěna tzv. kolektivní ochranou. Jedná se zejména o zábradlí, řetízky - technické konstrukce bránící pádu. Nezapomeňte, že vyvýšeným místem na pracovišti může být třeba místo obsluhy výrobního zařízení umístěné ve výšce 60 cm, aby byl zajištěn dohled na výrobním procesem. I tato ochrana má svá pravidla a mohli jsme o nich dočíst v článcích věnovaných schodištím a rampám.

Samostatnou kapitolou je zakrytí otvorů a prohlubní (i terénních) s otvory s půdorysnými rozměry většími jak 0,25 m ve všech směrech. Tyto musí být ihned zakryty vhodným poklopem. Často se zapomíná, že i provizorní překrytí musí být zajištěno proti posunutí a mít dostatečnou únosnost. Vždy je třeba si uvědomit, jakým vlivům bude zakrytí vystaveno. Například vysokozdvižné vozíky tato překrytí snadnou posunou, a navíc jej zatíží svou vysokou vahou.

V případě zakrytí, které vystaveno povětrnostním vlivům, je nutné počítat také s tím, zda například vlhko a déšť nenaruší strukturu poklopu. I přesto se velmi častou používají například dřevotřísky.

Při výškách nad 1,5 m, kdy je pracovník ohrožen pádem, sesutím nebo propadnutím je nutné zajistit ochranu pracovníka již zmíněnou kolektivní ochranou, a pokud toto není možné, tak osobními ochranných prostředky proti pádu. Jaké, to by měla určit analýza rizik dané práce. Ochrana proti pádu musí být opravdu bezpečná a současně umožňovat pohyb pracovníka v rozsahu potřebném pro provádění pracovních úkonů. Je tedy nutné se vždy spojit s OZO v BOZP a nechat si navrhnout vyhovující OOPP.

Kdy není nutné provádět ochranu proti pádu?

- na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

- podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

- pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

Podrobněji se jednotlivým tématům budeme věnovat v některém z dalších článků.

Například jak je to s prací na žebříku…