Roční prověrka BOZP

Je kontrolním nástrojem, který pomůže zjistit v jakém stavu je celý systém BOZP ve firmě. Jak vyplývá z názvu, provádí se 1x ročně. Provedeme ji ve vaší firmě, nebo vám poradíme 3.10.17 na našem semináři jak ji zvládnout.


Je roční prověrka BOZP povinná?

Povinnost provádět roční prověrky BOZP ukládá zaměstnavateli Zákoník práce v §108, odst.5. Zde se hovoří, o prověrkách prováděných ve spolupráci s odborovou organizací a souhlasem zástupce zaměstnanců pro BOZP. Zaměstnavatelé se tak často domnívají, že pokud u nich odbory, nebo zástupce, nejsou zřízeny, tato povinnost se jich netýká. To však není pravda. V tomto případě musí zaměstnavatel o prověrkách BOZP jednat přímo se zaměstnanci. Všichni zaměstnavatelé tak mají danou povinnost 1x ročně prověrku BOZP provést.

Je roční prověrka BOZP opravdu důležitá?

Účelem roční prověrky BOZP je provést kompletní kontrolu celého systému BOZP a jeho nastavení. V jejím průběhu je zjišťováno plnění všech povinností na úseku BOZP, kontrola vnitřních předpisů a nařízení. Pokud má přinést potřebný výsledek, je třeba aby se provedla opravdu důkladně a odborně. Její časová náročnost je dána jak velikostí firmy, tak i činnostmi, typy pracovišť. Roční prověrka BOZP může trvat v řádu hodin, ale také dnů.

Kdo prověrku provádí?

Je třeba si uvědomit, že roční prověrka BOZP slouží zaměstnavateli a pokud není provedena jen formálně „od stolu“, je vždy přínosem pro BOZP. Může přinést i zjištění, že systém BOZP ve firmě není nastaven správně, je zbytečně složitý, nepřehledný a drahý. Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP má k provedení roční prověrky potřebné znalosti a zkušenosti a jistě zvládne vše, co je v rámci této rozsáhlé kontroly třeba. Vždy je však potřeba součinnost zaměstnanců, vedení firmy, odborové organizace... Tím se, díky širšímu úhlu pohledu, dosáhne provedení kvalitní kontroly s vypovídajícím výstupem. Pro ty, kteří se rozhodnou provést si roční prověrku BOZP sami, máme připraven metodický Seminář Roční prověrky BOZP. Přihlásit se můžete zde. Seminář vedou odborníci v BOZP s dlouholetými zkušenostmi z různých oborů činností.

Jaký by měl být obsah roční prověrky BOZP?

Prověrka se pochopitelně u jednotlivých firem liší. V zásadě však existují společné body, mezi které patří například provádění a kvalita školení BOZP, dokumentace, kategorizace prací, pracovní úrazy, pracovnělékařská péče, provozní dokumentace strojů, poskytování OOPP, kontrola provádění revizí a údržby, zajištění požární ochrany. Další části jsou dané konkrétními pracovišti – například práce s chemickými látkami, svařování, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, stavební práce.

Zápis z roční prověrky BOZP

Vzhledem k důležitosti prověrky musí být zpracován písemný zápis (protokol) o výsledku roční prověrky, který shrne všechna zjištění, doporučí opatření. Zápis s uvedením data prověrky a osob prověrku provádějících, musí být také opatřen podpisy těchto osob. V žádném právním předpisu nenalezneme přesnou specifikaci zápisu. Jeho rozsah vždy vyplývá z prověrky samotné.