Sklady a skladování

Pokud slyšíme sklady, automaticky se nám vybaví velké haly a prostory. Ale nezapomeňme, že jsou také sklady malé, sloužící firmě samotné, často nazývané jako příruční.


Navíc i mimo samotný prostor skladů můžeme nalézt regály na uložení materiálu, výrobků a podobně. Připomeňme si základní bezpečnostní pravidla, která pro skladování platí.

Sklad může být zřízen jen v prostorách, o kterých víme, že jsou stavebně vyhovující, zejména mají potřebnou nosnost podlah. Tu je potřeba znát aby nedošlo k porušení objektu. A to i u objektů nepodsklepených ! Povrch podlah a jeho kvalita musí být odpovídají používané manipulační technice a typu skladovaného materiálu. Podle něj také volíme vhodný systém skladování, který musí být odpovídající danému prostoru. Systém skladování musí být vždy stabilní, aby nemohlo dojít k samovolnému pohybu, bezpečný při potřebné manipulaci s materiálem.

Nezapomínejte, že je nutné zboží také odebírat. Není tedy možné vyskládat palety jak nás napadne. Je vždy nutné označit prostor, který může být využit pro skladování takovýchto manipulačních jednotek. Pokud skladujeme v regálech, nesmíme zapomenout na nutnou minimální šířku uliček. Ta musí být vždy minimálně o 0,4 m větší než je největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladu na nich. Je však vhodné, aby byla větší a umožnila také bezpečný prostor pro manipulaci s břemeny. To sice často nejde dohromady s představou o maximálním využití prostoru, ale je třeba si uvědomit, že je nutné zachovat bezpečnost pro pracovníky skladu. S tím spojené bezpečné postavení/ukotvení regálů, aby nemohlo dojít k jejich rozkolísání a pádu. I proto je vhodné, instalaci regálů svěřit odborné firmě.

S bezpečností souvisí samozřejmě také provádění kontrol a revizí zařízení skladu, zejména regálů a manipulační techniky. Ano, také regály je třeba 1x ročně kontrolovat odborně způsobilou osobou, která vystaví patřičný protokol, ale hlavně vás upozorní, pokud zjistí nějakou závadu. Malá závada na regálu může mít i katastrofální důsledky ! Kontroly platí samozřejmě pro všechny typy regálů včetně malých v příručních skladech.

Systém správné a bezpečné práce ve skladu je složitý musí být proto upraven „Místním řádem skladu“. Mimo jiné jsou v tomto dokumentu určeny osoby odpovědné za provoz skladu, údržbu a provádění kontrol, systém organizačních a bezpečnostních opatření (komunikace, pohyb, manipulace a pod.), vybavení skladu, periody kontrol, školení. Řeší také používání OOPP ve skladu. Mezi základní vybavení pracovníků skladu patří pracovní oděv, pevná obuv dostatečně zpevňující a chránící nohy před mechanickým poškozením. Při skladování od 2 m je pak povinná ochranná přilba při pohybu mezi regály.

Nezapomeňme také na bezpečnostní značení…

Nepodceňujte rizika práce ve skladu, snažte se vytvořit co nejbezpečnější prostředí.