Zápisy o preventivních prohlídkách

Asi nemusím připomínat, že základem bezpečného pracoviště je prevence. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Ani sebelepší systém však nefunguje bez kontroly, a to platí i v oblasti prevence, kam kontroly také patří.


Preventivní prohlídky a kontroly musíme provádět pravidelně, podle určení, které nalezneme ve směrnici pro řízení požární ochrany a ve směrnici pro řízení BOZP. Pokud však takovou prohlídku uděláme, je vždy nutné učinit o ní zápis. O preventivní prohlídce požární ochrany do požární knihy a v BOZP kontrolu vždy zapíšeme do knihy kontrol BOZP.

Zápisy do požární knihy provádí preventista požární ochrany a do knihy kontrol BOZP příslušný vedoucí zaměstnanec. Tyto zápis jsou totiž většinou tím jediným důkazem, že jsme prohlídky provedli. Pokud jste již zažili kontrolu státních orgánů tak již víte, že právě tyto knihy jsou jedním z prvních bodů jejich kontroly. Samozřejmě, že také záleží na správném zápisu. Vždy je třeba uvést datum kontroly, pracoviště, kde byla kontrola prováděna, zjištěné závady a nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně doporučeného termínu na jejich odstranění.

Minimálně v předepsaných termínech by knihy měli podepisovat statutární zástupci/osoby odpovědné za oblast PO a BOZP, nezapomínejte jim je proto předkládat. Jakmile je závada odstraněna, zapište do knihy, že se tak stalo a uveďte datum nápravy. Pokud jsou takto knihy vedeny, jsou důkazem, že si své povinnosti plníte. Jsou také potvrzením plnění povinností firmy na úseku PO a BOZP. Řádně vedené knihy vám pak usnadňují vaši práci. Okamžitě v nich vidíte, kam svěřovat vaši další kontrolu.

Nebojte se přiznat nedostatky a závady! Sami víte, že pracovní činnost je s sebou přináší. Samozřejmě, že to ví i kontrolní orgán a knihy obsahující pouze zápisy “bez závad”, ihned vzbudí podezření, že tu není něco v pořádku. Doporučuji do knihy zapisovat také události, které mohou ovlivnit BOZP a požární bezpečnost pracoviště.

Co mezi ně patří?

Jsou to veškeré revize a kontroly technických zařízení, požárních zařízení, cvičný požární poplach a školení, ale také mimořádné události. I takový výpadek proudu může následně způsobit třeba požár nebo pracovní úraz. Kniha kontrol BOZP je pro každého vedoucího zaměstnance základním dokladem o plnění jeho povinností - kontrola používání OOPP, dodržování technologických postupů, požárně bezpečnostních předpisů…

Nepodceňujte tyto zápisy, vždyť si jistě své povinnosti v PO i BOZP plníte. A byla by velká škoda, kdybyste kvůli několika ušetřeným minutám zápisu pak měsíce u soudu složitě dokazovali, že vy za pracovní úraz ale opravdu nemůžete.