Dokumentace PO

Rozsah dokumentace PO je dán zejména Vyhláškou č.246/2001 Sb., v posledním platném znění. Rádi Vám poradíme, jaké části dokumentace potřebujete, nebo Vám ji zpracujeme. Jedná se o tyto části:
 
a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí, 
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů, operativní karta
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 

Zpracujeme Vám také grafické části evakuačního plánu, v moderním designu dle aktuální legislativy.

 

Dokumentace BOZP

Povinnost ji zpracovat je dána Zákoníkem práce a další legisltivou. Její rozsah je odvozen od prováděných činností, proto je velmi individální. Některé části však musí mít každá firma, a to zejména:

a) dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
b) kategorizace prací
c) dokumentace o školení BOZP
d) dokumentace o pracovnělékařské péči
e) dokumentace o pracovních úrazech a nemocech z povolání 
f) traumatologický plán
g) dokumentace osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
h) provozní dokumentace
ch) místně provozně bezpečnostní předpisy

 

Výše uvedenou i další odborné dokumentace Vám zpracujeme, přesně podle Vašich potřeb.