Požární kniha

Požární kniha je nepostradatelný dokument v oblasti požární ochrany. Jak k ní přistupovat?

 


Požární kniha představuje klíčový dokument v oblasti požární ochrany, do kterého se zaznamenávají veškeré důležité skutečnosti a události související s požární bezpečností. Tento dokument slouží jako přehledná evidence preventivních opatření, školení, odborných příprav, cvičných požárních poplachů, kontrol dokumentace PO a dalších významných událostí, jako jsou například skutečné požáry.

Do požární knihy se rovněž zaznamenávají pravidelné kontroly, opravy a údržba požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. Kromě toho je možné do ní uvést i jiné mimořádné události, které mají souvislost s požární bezpečností, jako jsou revize elektrických zařízení nebo hromosvodů.

Nedílnou součástí záznamů v požární knize jsou doporučení k odstranění zjištěných závad, včetně návrhů termínů jejich realizace. Je důležité, aby byly záznamy prováděny neprodleně po uskutečnění dané události nebo zjištění.

Odpovědnost za vedení záznamů v požární knize obvykle náleží preventistovi PO, požárnímu technikovi nebo osobě odborně způsobilé v oblasti požární ochrany. V případě právnických či podnikajících fyzických osob může být touto činností pověřena určená osoba, která je k tomuto úkonu zmocněna statutárním zástupcem.

Pro zajištění efektivního vedení požární knihy a možnosti provádění kontrol je nezbytné, aby byla kniha uložena na snadno přístupném místě. Pouze tak lze zaručit, že budou záznamy prováděny řádně a včas a že bude požární kniha kdykoliv k dispozici pro potřeby kontroly ze strany odpovědných orgánů.

Požární kniha představuje nepostradatelný nástroj v oblasti požární ochrany, který napomáhá k udržování vysoké úrovně požární bezpečnosti a umožňuje efektivní kontrolu plnění všech nezbytných povinností v této oblasti.