Ruční manipulace s břemeny

Dnes se zaměříme na obsáhlé téma, které, v různých obměnách, nalezneme skutečně na každém pracovišti – ruční manipulace s břemeny. Mnohdy je podceňována, vzhledem k zátěži na zaměstnance a dochází tak k pracovním úrazům a nemocem z povolání.

 


Ruční manipulací s břemeny se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Do ruční manipulace s břemeny patří také zvedání a přenášeníživého břemeny, například pacienta.

Připomeňme si základní povinnosti zaměstnavatele. Je povinnen organizovat práci tak, aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. A pokud toto nelze vyloučit, musí být práce proložena bezpečnostními přestávkami (5-10 po dvou hodinách práce). Zaměstnavatel je také povinnen organizovat práci a stanovovat pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit jejich zdraví.

Proto je nutné upravit pracovní podmínky zaměstnanců – vhodným organizačním opatřením, vybavením OOPP, použitím vhodných technických prostředků k vyloučení nebo omezení rizika poškození zdraví (zejména páteře). Pokud nelze ruční manipulaci nahradit technickými prostředky, je nutné omezit hmotnost břemen a stanovit vhodné způsoby manipulace s nimi, vždy s ohledem na celosměnovou náročnost (energetický výdej).

Při volbě způsobu provádí manipulačních prací je nutné uvažovat s odstraněním resp. snížením škodlivých činitelů pracovních procesu, zejména: používání strojů, pomůcek a jiných zařízení která zvyšuje bezpečnost, používání znamení a signalizace při přepravě dobře mezi manipulačními zařízeními, správným rozmístěním a uložením řemen na místech provádění prací a v dopravních prostředcích. Je tedy zřejmé, že záleží na správné organizace pracoviště, systému ukládání břemen, prostorových podmínkách na pracovišti, vhodně zvolené manipulační technice, která v co největší míře odstraňuje potřebu zbytečně manipulace.

Jaké jsou přípustné hygienické limity pro hmotnost břemene při ruční manipulaci? Jsou různé u mužů a žen.

Muži – občasné zvedání a přenášení 50 kg, časté zvedání a přenášení 30 kg, Při práci v sedě pak jen 5 kg. Hygienický limit pro osmihodinovou směnu je 10.000 kg.

Ženy - občasné zvedání a přenášení 20 kg, časté zvedání a přenášení 15 kg, Při práci v sedě pak jen 3 kg. Hygienický limit pro osmihodinovou směnu je 6.500 kg.

Občasné zvedání a přenášení znamená přerušované zvedání a přenášení nepřesahující souhrnně 30 v osmihodinové směně. Časté zvedání a přenášení je zvedání a přenášení přesahující souhrnně 30 minut v osmihodinové směně. Celková doba zvedání a přenášení břemene v osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem. Hygienické limity jsou vždy vztaženy k jedné osobě, při manipulaci břemene více osobami se provádí rozpočítání hmotnosti podle jejich počtu.

Nezapomeňte, že před zahájením práce spojené s ruční manipulaci s břemeny musí být zaměstnanec seznámen s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene o jeho těžišti, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem. A samozřejmě také s riziky kterým může být vystaven při nesprávné manipulaci s břemenem.