Školení v požární ochraně

Víte jak a kdy školit o požární ochraně ? Víte, podle čeho se odvíjí náplň školení a kdy jste povinni provádět také odbornou přípravu ? Seznamte se blíže, se školením o Požární ochraně v našem článku.

 


V požární ochraně se základní vzdělávání dělí na školení a odbornou přípravu. Školení je určeno pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Odborná příprava je určena pro zaměstnance zařazené do preventivních požárních hlídek a preventisty PO. Jak školení a odbornou přípravu organizovat ? Organizace školení vyplývá, mimo jiné, ze začlenění provozované činnosti zařazení do kategorie požárního nebezpečí.

Kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím

V rámci dokumentace PO musí být zpracován Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy v požární ochraně. Obsah Plánu vychází ze Stanovení organizace požární ochrany. Je zde stanovena četnost a typy školení. Běžně se provádí jednou za dva roky školení zaměstnanců, jednou ročně odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a preventisty požární ochrany. Vedoucí zaměstnanci se školí jednou za tři roky. Perioda školení a odborné přípravy však může být zkrácena, pokud tak bude určeno ve stanovení zabezpečení požární ochrany. To se děje například v nebezpečných provozech nebo objektech se specifikou činností.

Školení by mělo být zaměřeno na prevenci vzniku požáru. Ta je obsažena zejména v požárních řádech a dalších dokumentech PO. Je potřeba vysvětlit jaké požární nebezpečí se ve firmě nalézá, jaká platí pravidla požární bezpečnosti pomáhající zamezit vzniku požáru. Součástí toho by mělo být seznámení s používanými, skladovanými hořlavými a chemickými látkami, jejich množství, umístěním a jejich vlastnostmi. Zvláštní pozornost by měla být věnována tlakovým lahvím a plynovým zařízením. Dále by měli být zaměstnanci seznámeni s umístěním uzávěrů plynu, elektřiny, vody a dalších produktovodů. Nejen těch hlavních, ale také vedlejších, pro jednotlivá pracoviště. Samozřejmostí je také seznámení s typy a rozmístěním hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízeních. A také jejich praktické použití. Zaměstnanci musí být déle seznámeni s postupem při vzniku požáru (požární poplachové směrnice) a evakuaci. K procvičení těchto znalostí slouží cvičné požární poplachy. U vedoucích zaměstnanců je školení doplněno o znalost dokumentace PO, Vyhl.č.246/2001 Sb., zákona o PO č.133/1985 Sb. a příslušné ČSN týkající se konkrétního provozu.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek navazuje na výše uvedené školení a je rozdělena na část prevence, kdy jsou instruováni, jak pomáhat při kontrole dodržování předpisů o požární ochraně, na část o jejich činnosti při vyhlášení a následném zdolávání požáru a evakuaci. Zde musí být seznámení s konkrétními úkoly pro konkrétní členy PPH.

Odborná příprava preventisty PO zahrnuje uvedenou legislativu a provádění kontrolní činnosti při dodržování předpisů o PO, znalost požárně bezpečnostního řešení a norem s ohledem na provozovanou činnost.

U firem zařazených do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí se školení o PO stává součástí školení BOZP a ve zjednodušené formě zahrnuje výše uvedené. Není však nutné obsah školení omezovat, doporučuji zachovat obdobný rozsah. Periody školení jsou shodné, pokud je zaměstnavatel neurčí kratší.