Preventivní požární hlídka

Zaměstnanci v ní většinou nechtějí být, často jsou jejími členy dobrovolní hasiči pracující na pracovišti.


Více se používá název požární hlídka, ale právě slovo preventivní je velmi důležité. Proč ? A kde a jak se preventivní požární hlídka (dále PPH) ustanovuje? Podívejme se na tuto problematiku podrobněji.

PPH nenalezneme na každém pracovišti. Povinnost jejich zřízení mají právnické a podnikající osoby, které provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. A to na pracovišti (prostoru) s tímto nebezpečím. Další podmínkou je, že na daném pracovišti (prostoru) jsou minimálně tři zaměstnanci. PPH se také zřizují například na akcích s větším počtem osob.

PPH je často brána jako formalita, mnohdy zaměstnanci ani nevědí, že jsou jejími členy. To je hlavně důsledkem neznalosti zaměstnavatele a podcenění funkce PPH v rámci požární bezpečnosti. Všeobecně se má za to, že PPH pomáhá s hašením požáru. A vždyť přece nehoří…

A právě zde je důležité si připomenout její správný název – preventivní požární hlídka. Zaměstnanci v PPH jsou významnými pomocníky při zajištění požární bezpečnosti na vašich pracovištích. Pomáhají dohlížet na dodržování předpisů PO, upozorňují na nedostatky a závady, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo jeho dalšímu šíření.

V Zákoně o požární ochraně je také tato povinnost na prvním místě: Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Mohli bychom říct, že pokud PPH pracuje dobře, riziko požáru se skutečně minimalizuje. A jestliže k požáru dojde, PPH ví, jak si poradit.

O tom se již mnohé firmy přesvědčili, když u nich vznikl požár vinou technické závady na zařízení. Právě členové PPH dokázali rychle zasáhnout a zabránit větším škodám.

Preventivní činnost PPH není nic složitého – dívat se kolem sebe, znát požární řád, dokázat vyžadovat jeho plnění a být zodpovědní při zjištění závad na pracovišti. Významnou úlohu mají také při permanentní kontrole únikových cest a východů. Na rozdíl od preventisty PO nebo jiné pověřené osoby jsou totiž na pracovišti stále přítomni.

Pro případ požáru mají v Pokynech pro členy PPH, které jsou přílohou požárního řádu, určeny konkrétní úkoly k zajištění opatření k záchraně ohrožených osob. Nestačí tedy jen znát požární poplachovou směrnici, ale musí vědět, kde a kdo vypne plyn nebo jiná média, kdo zkontroluje otevření únikových východů, jak zdolat požár. Musí mít hlubší znalosti o hasivech, hasicích přístrojích a dalších požárně bezpečnostních zařazeních na pracovišti.

Právě proto patří mezi jejich další povinnosti účastnit se pravidelného školení – 1x ročně absolvovat odbornou přípravu pro zaměstnance zařazené do PPH. Je vhodné ji doplnit praktickým cvičením hašení požáru, kontrolou pracoviště. Kvalitní preventivní požární hlídka pomůže ochránit životy i váš majetek.