Schodiště - riziko pracovních úrazů

Dnes navážeme na jedno s předchozích témat o komunikacích. Součástí komunikací ve firmě jsou také schodiště. I o ně je třeba se řádně starat. Připomeňme si alespoň základní zásady BOZP, které musíme dodržovat. Jsou součástí zařízení a je třeba řádně o ně pečovat.

 


Hlavní povinností zaměstnavatele je zajistit, aby splňovaly stanovené rozměry a povrch. Pokud máme jeden nebo dva schodišťové stupně, není to schodiště, ale jen vyrovnávací stupně. Za schodiště je považováno schodišťové rameno od tří stupňů. Všechny stupně musí mít shodnou výšku (15-18cm). S nestejnou výškou schodišťových stupňů se v praxi bohužel setkáváme také. Porušení rytmu kroku rozdílnou výškou je přitom velmi nebezpečné a může způsobit vážné pracovní úrazy! Schodišťové rameno nesmí začínat přímo za dveřmi nebo vraty, vždy zde musí být plošina minimálně 75 cm + schodišťový stupeň. Pokud není předpisem stanoveno jinak, je minimální šířka schodiště 1,1 m. Pozor na speciální požadavky dané normami požární bezpečnosti staveb nebo jinými oborovými normami. Schodiště nesmí mít kluzký povrch a pokud jej chceme zabezpečit například protiskluznou lištou/hranou, nesmí být vyšší než 3 mm. Mezi nejznámější povinnost, pro průmyslové a skladovací objekty, patří označení prvního a posledního stupně (v každém rameni!) rozeznatelně od okolní podlahy. U schodišť navržených po říjnu 2017, musí toto být řešeno v celé šíři stupně, výrazným kontrastním povrchem (nebo pruhem šíře 10 cm).

Volné strany schodišť musí být zabezpečeny proti pádu a každé rameno schodiště musí být vybaveno zábradelním madlem alespoň na jedné straně. Madlo o průměru 40-50mm musí být umístěno min 50mm od stěny, nesmí mít ostré hrany, výstupky. Jeho konce nesmí zachytit ruku, trubková madla musí být uzavřena nebo ohnutá dolů. Madla na přístupových látkách, servisních plošinách apod. mohou být lanová. Musí však poskytnout potřebnou oporu a průměr musí mít minimálně 15 mm.

Mezi nejčastější závady patří poškozené hrany stupňů, kluzké nebo sešlapané stupně, poškozené značení, ulomené části, ale také nečistota. Nezapomeňte, že pravidelný úklid se týká i všech typů schodišť, jsou součástí komunikací! A nepořádek na nich opět zvyšuje riziko pracovní ho úrazu. Víte, že více jak 50% úrazů se stane na posledním, spodním stupni a více jak 30% na jeho horním začátku ?

K bezpečnosti, mimo technického stavu, dále přispívá bezpečná schůze. To znamená: zvýšená pozornost (nástup/výstup), správné našlapování, přidržování se madla. Připomínejte při každém školení BOZP.